Δράσεις

  Δραστηριότητες

  A1: Δραστηριότητες διαχείρισης

  A2: Δραστηριότητες διάδοσης

  Α3: Δραστηριότητες εσωτερικής αξιολόγησης

  A4: Δραστηριότητες εκμετάλλευσης

  A5: Πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας

   

  Αποτελέσματα

  - εκθέσεις και χάρτες πορείας για την κατάρτιση στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής και διαχείρισης αποβλήτων, εκθέσεις σχετικά με τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους της τελευταίας τεχνολογίας και προδιαγραφές των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην κατάρτιση ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  - τα αναλυτικά προγράμματα και τα καινοτόμα μαθήματα σχετικά με την περιβαλλοντική μηχανική και τη διαχείριση των αποβλήτων με βάση τις αναλύσεις αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

  - διαμόρφωση μιας πλατφόρμας καταγραφής περιεχομένου για την παροχή όλων των υλικών ανοικτής εκμάθησης (κείμενα, παρουσιάσεις, πολυμέσα, αντικείμενα 3D) για τα μαθήματα και όλα τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου.

  - ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 3D εικονικής πραγματικότητας που βασίζεται στο παιχνίδι και διαθέτει καινοτόμες δυνατότητες μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και σεναριοποιημένα σενάρια εκμάθησης. Διάφορα 3D παιχνίδια σχεδιασμένα στο εικονικό περιβάλλον αποτελούν ένα άλλο αποτέλεσμα καθώς και τους οδηγούς των χρηστών.


  Project title: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
  Project code: 2019-1-SK01-KA202-060790
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea eficienței și atractivitatea ingineriei de mediu și a pregătirii în gestionarea deșeurilor cu realitatea virtuală bazată pe joc.
  Cod proiect: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Acest proiect a fost fondat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul comisiei europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar opiniile autorilor, iar agenția și comisia națională nu pot fi responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile oferite.
  Projektový názov: Vylepšenie aktraktivity a efektívnosti vo výučbe Environmentálneho Inžinierstva a Odpadového Hospodárstva prostredníctvom herného plánu vo virtuálnej realite.
  Projektový kód: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Tento projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nie je schválením obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Titolo del progetto: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality.
  Codice progetto: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il sostegno della Comunità Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il punto di vista dei soli autori, e l'agenzia nazionale e la comunità europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
  Τίτλος έργου: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της περιβαλλοντικής μηχανικής και της διαχείρισης της διαχείρισης αποβλήτων με εικονική πραγματικότητα που βασίζεται στο παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2019-1-SK01-KA202-060790