Aktivity a ich výsledok

  Aktivity

  A1: Projektové aktivity a ich riadenie

  A2: Obsah a spôsob šírenia informácií

  A3: Interné zhodnotenie aktivít

  A4: Pilotné testovanie a spôsob využitia

  A5: Rámcový návrh spolupráce a komunikácie

   

  Výsledky:

  - zhodnotenie odborného vzdelávania a prípravy študentov OVP v oblasti Environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva, správy o najmodernejších prístupoch a metódach pri špecifikácií spôsobu vyučovania s použitím IKT vo vzdelávaní na Európskej úrovni.

  - najmodernejšie učebné osnovy a inovatívne kurzy Environmentálneho inžinierstva a spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré sú založené na analýzach potrebnej kvalifikácie so zohľadnením správ o najlepších postupoch.

  - formulácia platformy obsahového úložiska, ktorá poskytuje všetky otvorené vzdelávacie materiály (texty, prezentácie, multimédiá, 3D objekty) potrebné pre kurzy, výstupy a výsledky projektu.

  - vzdelávacie prostredie založené na hrách v 3D virutálnej realite s inovatívnymi schopnosťami učenia sa a výučby, ako aj gamifikované vzdelávacie scenáre. Rôzne 3D hry navrhnuté vo virtuálnom prostredí predstavujú ďalší výsledok. Výsledok bude obsahovať aj návody pre používateľov.


  Project title: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
  Project code: 2019-1-SK01-KA202-060790
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea eficienței și atractivitatea ingineriei de mediu și a pregătirii în gestionarea deșeurilor cu realitatea virtuală bazată pe joc.
  Cod proiect: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Acest proiect a fost fondat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul comisiei europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar opiniile autorilor, iar agenția și comisia națională nu pot fi responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile oferite.
  Projektový názov: Vylepšenie aktraktivity a efektívnosti vo výučbe Environmentálneho Inžinierstva a Odpadového Hospodárstva prostredníctvom herného plánu vo virtuálnej realite.
  Projektový kód: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Tento projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nie je schválením obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Titolo del progetto: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality.
  Codice progetto: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il sostegno della Comunità Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il punto di vista dei soli autori, e l'agenzia nazionale e la comunità europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
  Τίτλος έργου: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της περιβαλλοντικής μηχανικής και της διαχείρισης της διαχείρισης αποβλήτων με εικονική πραγματικότητα που βασίζεται στο παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2019-1-SK01-KA202-060790