Informácie o projekte

  Cieľom projektu VR-WAMA je reagovať na pretrvávajúce a naliehavé potreby rastúcich sektorov environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva s cieľom rozvíjať vysokokvalifikovaných OVP študentov so skvelými zručnosťami a spôsobilosťami. Študenti sú schopní plniť potreby, ktoré sa vyžadujú od špecializovaných odborníkov. V tomto smere je cieľom projektu vyvinúť inovatívny, najmodernejší a efektívny rámec odbornej prípravy, ktorý pomôže študentom OVP lepšie a viac sa učiť. Cieľom je zároveň podporiť učiteľov učiť efektívnejšie túto náročnú oblasť environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva a prezentovať ju  atraktívne a pokrokovo.

  Projekt pomáha zvyšovať kvalifikáciu, odborné znalosti a zručnosti študentov, a tým zvyšovať ich schopnosť zamestnať sa a budovať kariéru v oblasti environmentálneho inžinierstva. Projekt pozostáva z troch hlavných fáz, ktorými sú návrh, implementácia a hodnotenie. Dizajn sa uskutoční v prvých mesiacoch projektu s hlavným cieľom identifikovať potreby environmentálneho inžinierskeho vzdelávania v oblasti OVP a následne navrhnúť interaktívny študijný program a inovatívny kurz na ich riešenie s využitím najmodernejších technológií. Dizajn bude prebiehať formovaním a zavedením niekoľkých štúdií a plánov Environmentálneho inžinierstva a nakladania s odpadmi na Európskej úrovni. Realizácia kurzov a tréningové prostredie virtuálnej reality založené na 3D hrách sa bude konať s cieľom pripraviť vzdelávacie materiály a integrovať ich do virtuálneho prostredia. Záverečná fáza projektu sa týka rozsiahleho testovania rozvinutého virtuálneho sveta prostredníctvom rôznych pilotných vzdelávacích aktivít a jeho vyhodnotenia výsledkov sa použije na zlepšenie a prípadne finalizáciu projektu.

  Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú študenti OVP, ktorí študujú. Výber účastníkov sa uskutoční podľa nasledujúcich parametrov:

  • Typ stredísk OVP, ktoré uprednostňujú strediská OVP a školy, ktoré už používajú pokročilé predmety environmentálneho inžinierstva a nakladania s odpadom.
  • Výkon študentov OVP na konkrétnych kurzoch environmentálneho inžinierstva a na súvisiacich lekciách. Uprednostnia sa študenti s nízkym výkonom, bez vylúčenia študentov s vysokým výkonom.
  • Učitelia stredísk OVP, ktorí vyučujú pokročilé témy a kurzy environmentálneho inžinierstva, ktoré sú pre študentov náročné.

  Project title: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
  Project code: 2019-1-SK01-KA202-060790
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea eficienței și atractivitatea ingineriei de mediu și a pregătirii în gestionarea deșeurilor cu realitatea virtuală bazată pe joc.
  Cod proiect: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Acest proiect a fost fondat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul comisiei europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar opiniile autorilor, iar agenția și comisia națională nu pot fi responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile oferite.
  Projektový názov: Vylepšenie aktraktivity a efektívnosti vo výučbe Environmentálneho Inžinierstva a Odpadového Hospodárstva prostredníctvom herného plánu vo virtuálnej realite.
  Projektový kód: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Tento projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nie je schválením obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Titolo del progetto: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality.
  Codice progetto: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il sostegno della Comunità Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il punto di vista dei soli autori, e l'agenzia nazionale e la comunità europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
  Τίτλος έργου: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της περιβαλλοντικής μηχανικής και της διαχείρισης της διαχείρισης αποβλήτων με εικονική πραγματικότητα που βασίζεται στο παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2019-1-SK01-KA202-060790