Výsledky

  Intelektuálny výstup 1 (O1): Vyhodnotenie stavu vzdelávania na európskej úrovni, ktoré pojednáva o kompetenciách a osvedčených postupoch v oblasti environmentálneho inžinierstva, odpadového hospodárstva a vzdelávania v prostredí 3D virtuálnej reality.

  REPORT ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND WASTE MANAGEMENT TRAINING AROUND EUROPE

  Stiahnite si súbor

  REPORT ON USING ICT IN VET TRAINING

   

  Stiahnite si súbor

  REPORT ON STATE OF THE ART IN VIRTUAL WORLD TECHNOLOGIES

   

  Stiahnite si súbor

  REPORT ON LEARNING IN VIRTUAL WORLDS & GAMIFICATION

   

  Stiahnite si súbor

   

   

   

  Intelektuálny výstup 2 (O2): Učebné osnovy inovatívnych kurzov environmentálneho inžinierstva a nakladania s odpadmi O1.

  CURRICULUM AND INNOVATIVE COURSES FORMULATION ON
  ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND WASTE MANAGEMENT

  Stiahnite si súbor

   

   

  Intelektuálny výstup 3 (O3): Otvorené vzdelávacie zdroje.

   

   

  Intelektuálny výstup 4 (O4): Na hrách založené vzdelávacie prostredie využívajúce 3D virtuálnu realitu.

  Príručka pre virtuálne vzdelávacie prostredie
  VR WAMA 3D

  Stiahnite si súbor

  Príručka pre VR WAMA 3D vzdelávacie prostredie virtuálnej reality založené na hrách

  Stiahnite si súbor

   


  Project title: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
  Project code: 2019-1-SK01-KA202-060790
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea eficienței și atractivitatea ingineriei de mediu și a pregătirii în gestionarea deșeurilor cu realitatea virtuală bazată pe joc.
  Cod proiect: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Acest proiect a fost fondat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul comisiei europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar opiniile autorilor, iar agenția și comisia națională nu pot fi responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile oferite.
  Projektový názov: Vylepšenie aktraktivity a efektívnosti vo výučbe Environmentálneho Inžinierstva a Odpadového Hospodárstva prostredníctvom herného plánu vo virtuálnej realite.
  Projektový kód: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Tento projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nie je schválením obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Titolo del progetto: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality.
  Codice progetto: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il sostegno della Comunità Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il punto di vista dei soli autori, e l'agenzia nazionale e la comunità europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
  Τίτλος έργου: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της περιβαλλοντικής μηχανικής και της διαχείρισης της διαχείρισης αποβλήτων με εικονική πραγματικότητα που βασίζεται στο παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2019-1-SK01-KA202-060790